KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W CELACH MARKETINGOWYCH:

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATM Art. Studio w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). ATM Art. Studio informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ATM Art. Studio z siedzibą w Pielgrzymowicach ul. Brzezińska 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula zgody na otrzymywanie informacji handlowych:

**Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę ATM Art. Studio informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Klauzula informująca o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATM Art. Studio z siedzibą w Pielgrzymowicach ul. Brzezińska 12,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Firma ATM Art. Studio pozyskała Pani/Pana dane osobowe za pośrednictwem wypełnionego przez Panią/Pana formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej http://www.fivefoule.com/Five-Foule/index.php?kontakt,2
4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
5. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również–na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIVE FOULE

 

§1
Postanowienia ogólne

 • 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym fivefoule.com prowadzony jest przez Agatę Tucką-Marek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ATM Art Studio wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Brzezińska 12 43-252 Pielgrzymowice, NIP 6331697512, REGON 361145635
 • 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny produktami, w tym akcesoriami medyczno/kosmetycznymi, weterenaryjnymi ubraniami jeździeckimi, sprzętem jeździeckim, z  wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 • 3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  - pod numerami telefonów: 509363776
  - adres poczty elektronicznej : kontakt@fivefoule.com
  - adres do korespondencji : ul. Brzezińska 12 , 43-252 Pielgrzymowice
 • 4. Niniejszy Regulam in skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 • 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 • 6. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Sklepie jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nie składanie zamówień oraz nie zakładanie konta.
 • 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§2
Definicje

 • 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • 6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • 7. PRODUKT – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • 9. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: fivefoule.com
 • 10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – wymieniony w § 1 ATM Art Studio ul. Brzezińska 12 43-252 Pielgrzymowice, NIP 6331697512, REGON 361145635
 • 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

§3
Zamówienia

 • 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia.
 • 2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • 1) Poprzez Formularz zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków.
   • a) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i
   • b) kliknięciu pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).
   • W celu prawidłowego wypełnienia Formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
    • imienia i nazwiska,
    • adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj),
    • nr telefonu kontaktowego,
    • adresu e-mail,
    • nr NIP oraz nazwy firmy (w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą),
    • Produkt/y,
    • Ilość Produktu/ów,
    • Miejsce i sposób dostawy,
    • Sposób płatności,
    • Opis (specyfikacja) produktu - w przypadku zamówień indywidualnych.
  • 2) Przy składaniu zamówienia pocztą elektroniczną - niezbędne jest podanie przez Użytkownika w wiadomości e-mail danych osobowych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz wskazanie towaru bądź towarów, które Użytkownik chce zakupić oraz ich specyfikacji. W takim przypadku umowa sprzedaży zawierana jest w momencie otrzymania przez Użytkownika od Sprzedawców wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
  • 3) Bezpośrednio w siedzibie firmy (w godzinach otwarcia).
 • 3. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków
  • a) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz
  • b) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”.
  • W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • 4. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący email lub brak numeru telefonu), albo te które wzbudzają wątpliwość Sprzedawcy nie będą rozpatrywan
 • 5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 • 6. Sklep ma prawo żądać przedpłaty w sytuacji w przypadku indywidualnych zamówień, których wartość przekracza 500 PLN
 • 7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, sposób dostawy.
 • 8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam” na końcu zamówienia w zakładce „Koszyk”.
 • 9. Dostępność zamawianego towaru uwarunkowana jest dostępnością danego produktu u producenta.
 • 10. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 • 11. Konto w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
 • 12. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 • 13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • - Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  • - Dostęp do poczty elektronicznej,
  • - Przeglądarka internetowa.
 • 14. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 15. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • 16. sługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • 17. Internetowo zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • 18. Zamówienia złożone w dniu powszechne po godzinach otwarcia sklepu, soboty, niedzielę, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy przyjmowane będą dnia następnego.

§4
Warunki zawierania umowy sprzedaży

 • 1. Złożenie zamówienia i przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości emailem na adres podany w Formularzu zamówienia.
 • 2. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni.
 • 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich PLN i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Cena nie zawiera jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w kolejnych etapach składania zamówienia.
 • 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone
 • 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
 • 6.1 W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Zamówienie może być złożone zarówno przez Klienta posiadającego Konto w sklepie internetowym, jak i przez Klienta nie posiadającego Konta.
 • 6.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji, następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  • a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
  • b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.2., a także poprzez
  • dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.